انتخاب نمایندگان شورا در شورای سازمان های وابسته به شهرداری بیرجند انتخاب اعضای کمیسیون های ایمنی- ماده 77 - قطع اشجار و کمیته زیباسازی شهرداری بیرجند .انتخاب اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر کمیسیون کفالت نظام وظیفه عمومی .انتخاب اعضای کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی علی عدل با اکثریت آرای اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری بیرجند انتخاب گردید.