نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا در دومین سال از دور ششم شورا به شرح ذیل اعلام می گردد.نتایج انتخابات هیئت رئیسه دومین سال از دور ششم کمیسیون فرهنگی شورا به شرح ذیل می باشد : اولین جلسه از دومین سال دور ششم شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع برگزاری انتخابات در مورخ 1401/05/13 برگزار گردید.اولین جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع انتخابات هئتت رئیسه برگزار گردید.انتخاب 11 نفر از بین 30 کاندیدای شهرداری بیرجند