رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های سطح شهر بیرجند بازدید کردند.نتایج انتخابات هیئت رئیسه دومین سال از دور ششم کمیسیون فرهنگی شورا به شرح ذیل می باشد : نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا در دومین سال از دور ششم شورا به شرح ذیل اعلام می گردد.اولین جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع انتخابات هئتت رئیسه برگزار گردید.