اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر بیرجند مورخ 1400/06/10 در محل شورا برگزار گردید.حضور اعضای منتخب کمیته بررسی شاخص ها و معیارهای انتخاب شهردار در ششمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند.انتخاب نمایندگان کمیسیون ماده صد شهرداری بیرجند انتخاب نمایندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان بیرجند. انتخاب نمایندگان شورا در شورای سازمان های وابسته به شهرداری بیرجند