دویست و بیست و سومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورای شهر و شهردار برگزار شددویست و بیست و دومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد.دویست و بیست و یکمین جلسه ی شورا با حضور اعضای شورای شهر بیرجند برگزار شد. دویست و بیستمین جلسه ی فوق العاده شورای شهر در سال 96 برگزار شد.