نمایندگان شورای شهر در سازمان های شهرداری بیرجند انتخاب شدندجلسه ی مشورتی شورای شهر بیرجند با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی استان با موضوع شاخصه ها و معیارهای شهردار منتخب برگزار گردیدبرگزاری جلسه غیر علنی شورای شهر به منظور تعیین شهردار با حضور اکثریت اعضا تجدید میثاق اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با شهدا در اولین روز کاری