اسلایدر

اخبار

IMAGE

25 مرداد 1401

بازدید میدانی اعضای شورای شهر از پروژه های در حال اجرای شهرداری

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های سطح شهر بیرجند بازدید کردند.

23 مرداد 1401

تعیین هیئت رئیسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر بیرجند

نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا در دومین سال از دور ششم شورا به شرح ذیل اعلام می گردد.

23 مرداد 1401

تعیین هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند

نتایج انتخابات هیئت رئیسه دومین سال از دور ششم کمیسیون فرهنگی شورا به شرح ذیل می باشد : 

23 مرداد 1401

تعیین هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند

اولین جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع انتخابات هئتت رئیسه برگزار گردید.

23 مرداد 1401

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر بیرجند در دومین سال از دور ششم

اولین جلسه از دومین سال دور ششم شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع برگزاری انتخابات در مورخ 1401/05/13 برگزار گردید.