برگزاری جلسه غیر علنی شورای شهر به منظور تعیین شهردار با حضور اکثریت اعضا تجدید میثاق اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با شهدا در اولین روز کاریدویست و بیست و سومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورای شهر و شهردار برگزار شداولین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند در فرمانداری شهرستان بیرجند برگزار شددویست و بیست و دومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد.