انتخاب نمایندگان شورا در شورای سازمان های وابسته به شهرداری بیرجند 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند در راستای اجرای ماده 17 آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب (مصوب 1384/1/24) هیأت محترم وزیران اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند به شرح ذیل جهت عضویت در شوراهای سازمان های تابعه شهرداری بیرجند انتخاب گردیدند :

1- آقای دکتر فرید فروزانفر به عنوان نماینده شورا در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری. 

2- آقای دکتر رضا حسنی صفت به عنوان نماینده شورا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی. 

3- حجه الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد به عنوان نماینده شورا در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی.

4- حجه الاسلام محمد مهدی درخشی به عنوان نماینده شورا در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی .

5- آقای مهنس مرتضی یزدان شناس به عنوان نماینده شورا در سازمان حمل و نقل بار و مسافر.

6- آقای مهندس عباس سروری به عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت آرامستان ها. 

7- خانم مهندس ویدا ناصری به عنوان نماینده شورا در سازمان عمران و بازآفرینی شهری.