اسداله سلیم به عنوان عضو جدید شورای شهر بیرجند معرفی شداولین همایش ایمنی شهر بیرجندبرگزار شد رضا زنگوئی مجدداً رئیس شورای شهر بیرجند شد