انتخاب نمایندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان بیرجند. 

به گزارش واحد روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند در اجرای ماده 4 آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر مصوب 1384/1/28 هیئت محترم وزیران و به موجب مصوبه بند پنج (5) مستخرجه از صورت جلسه شماره 3 مورخ 1400/5/18 شورا به ترتیب کسب آراء آقایان مهندس عباس سروری، دکتر رضا حسنی صفت، مهندس مرتضی یزدان شناس و سرکار خانم ویدا ناصری به عنوان نمایندگان شورا جهت عضویت در شورای اسلامی شهرستان بیرجند انتخاب و معرفی گردیدند.