اولین جلسه از دومین سال دور ششم شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع برگزاری انتخابات در مورخ 1401/05/13 برگزار گردید.

به موجب تبصره ذیل ماده 3 و در اجرای ماده 18 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، جهت تعیین هیأت رئیسه سال دوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر بیرجند جلسه ای در تاریخ 1401/05/13 با حضور تمامی اعضای شورا برگزار که نهایتاً پس از کاندید شدن اعضاء و رأی گیری بعمل آمده افراد ذیل به عنوان هیأت رئیسه جدید شورا به مدت یک سال دیگر انتخاب گردیدند :

1- آقای دکتر رضا حسنی صفت به عنوان ریاست شورا

2- آقای دکتر فرید فروزانفر به عنوان نایب رئیس شورا

3- آقای مهندس عباس سروری به عنوان منشی شورا 

4- سرکار خانم مهندس ویدا ناصری به عنوان خزانه دار شورا