انتخاب نمایندگان کمیسیون ماده صد شهرداری بیرجند 

به گزارش واحد روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب مصوبه بند چهار (4) مستخرجه از صورتجلسه شماره 3 مورخ 1400/5/18 شورا آقایان دکتر علیرضا محمودی راد و دکتر فرید فروزانفر به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون بدوی ماده صد و آقای دکتر رضا حسنی صفت به عنوان نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری بیرجند انتخاب و معرفی شدند.