جلسه ی مشورتی شورای شهر بیرجند با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی استان با موضوع شاخصه ها و معیارهای شهردار منتخب برگزار گردیدبرگزاری جلسه غیر علنی شورای شهر به منظور تعیین شهردار با حضور اکثریت اعضااولین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند در فرمانداری شهرستان بیرجند برگزار شد تجدید میثاق اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با شهدا در اولین روز کاریدویست و بیست و سومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورای شهر و شهردار برگزار شد