نتایج انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا در دومین سال از دور ششم شورا به شرح ذیل اعلام می گردد.

به گزارش روابط عمومی شورا در راستای اجرای ماده 5 دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب 85/12/10 جلسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا به منظور تعیین هیئت رئیسه برای سال دوم از دوره ششم برگزار که نهایتاً پس از رأی گیری بعمل آمده نتایج به شرح ذیل اعلام  گردید :

1- آقای مهندس عباس سروری به عنوان رئیس کمیسیون

2- سرکار خانم مهندس ویدا ناصری به عنوان نائب رئیس کمیسیون

3- آقای دکتر رضا حسنی صفت به عنوان منشی کمیسیون