انتخاب اعضای کمیسیون های ایمنی- ماده 77 - قطع اشجار و کمیته زیباسازی شهرداری بیرجند .

به گزارش واحد روابط عمومی شورا به موجب مصوبه بند دو مستخرجه از صورتجلسه مورخ 1400/5/18 شورا نمایندگان شورا به شرح ذیل جهت عضویت در کمیسیون های شهرداری انتخاب گردیده اند.

1- آقایان حجه الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد، دکتر رضا حسنی صفت و آقای مهندس مرتضی یزدان شناس به عنوان نمایندگان شورا در کمیسیون ایمنی شهرداری. 

2- آقای مهنس مرتضی یزدان شناس به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 77.

3- آقای دکتر رضا حسنی صفت به عنوان نماینده شورا در کمیسیون معاملات و همچنین کمیسیون قطع اشجار. 

4- آقای دکتر فرید فروزانفر به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده 38 (رفع تخلفات) و همچنین کمیته زیباسازی.