انتخاب اعضای کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی 

به گزارش واحد روابط عمومی شورا به موجب مصوبه بند 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 3 مورخ 1400/5/18 شورا آقایان حجه الاسلام محمد مهدی درخشی و مهندس مرتضی یزدان شناس و سرکار خانم مهندس ویدا ناصری به عنوان نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان انتخاب و معرفی گردیدند.