انتخاب اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر کمیسیون کفالت نظام وظیفه عمومی .

به گزارش واحد روابط عمومی شورا به موجب مصوبه بند 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 3 مورخ 1400/05/18 شورا نمایندگان شورا در هیئت های بدوی و تجدید نظر کمیسیون کفالت نظام وظیفه عمومی به شرح ذیل انتخاب و معرفی شدند :

1- آقایان دکتر رضا حسنی صفت و حجه الاسلام مهدی درخشی به عنوان نمایندگان شورا در هیأت بدوی کمیسیون کفالت .

2- آقایان دکتر علیرضا محمودی راد و مهندس عباس سروری به عنوان نمایندگان شورا در هیأت تجدید نظر کمیسیون کفالت .