مراسم 7 مهر روز آتشنشانی و ایمنی با حضور اعضای شورای شهر و شهردار و مدیران استانی