نظارت شورای اسلامی شهر بیرجند بر پروژه های شهرداری برای این که بر اساس اولویت ها در زمان وعده شده به مردم توسط اعضای شورای اسلامی شهر به بهره برداری برسند، مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند در جلسه شورا بعد از این که اعضای نظرات خود را درباره چگونگی نظارت بر پروژه های شهرداری با اشتفاده از افراد متخصص در هر زمینه بیان کردند، شهردار با تشکر از دغدغه اعضای شورای در خصوص چگونگی انجام امور اجرایی شهرداری گفت: با توجه به این که در آخرین سال دوره پنجم شورای اسلامی و مدیریت فعلی شهرداری هستیم باید تلاش کنیم تا در زمان وعده داده شده به مردم این پروژه ها به بهره برداری برسند که لازمه انجام آن نظارت برروند اجرای پروژه ها است.
به گفته مهندس جاوید علاوه بر نظارت شورا بر پروژه های شهرداری با توجه به این که در شهرداری هم دغدغه نظارت بر انجام امور مربوط به پروژه های شهرداری و این که این پروژه ها در زمان مشخص شده به بهره برداری برسند، وجود دارد، کارشناسی را برای حسابرسی و بازرسی از پروژه های مد نظر انتخاب شدکه گزارشی در محورهای مختلفی مانند بررسی دفاتر مالی و عملکر د بودجه، سیستم اموال و بهره برداری از دارایی ها، بررسی قرار دادها و ضمانت نامه ها و.... بدون هیچ گونه محدودیتی تهیه کرد و در مواردی که اشکالی وجود داشت یک ماه مهلت داده شد تا مشکلات موجود را بر طرف شود در غیر این صورت افراد خاطی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.
وی افزود: با توجه به این که حجم پروژه های شهرداری زیاد است برای پاسخگویی بهتر ، مدیریت اجرای آنها بین مدیران شهرداری تقسیم شد که در بعضی از پروژه ها مانند فرهنگسرا به خوبی کار در حال انجام است و در برخی دیگر مشکلاتی وجود دارد که باید بر طرف شود.
در این جلسه با پیشنهاد شهردار مصوب شد کمیسیون های شورا نظارت بر پروژه های شهرداری را انجام دهند و گزارش آن را به شورا ارائه کنند.
در ادامه این جلسه اعضای شورا به برگزاری مناقصه بازپیرایی برخی از پارک ها و فضاهای سبز شهر به بخش خصوصی و برگزاری مزایده جمع آوری درخت های خشک سطح شهر به طور مستمر بر اساس قیمت کارشناسی رای دادند و مقرر شد برای صدور پروانه ساخت از مددجویان امداد و بهزیستی که خواهان تقسط آن باشند هزینه نگهداری چک گرفته نشود.