کارگروه مشورتی برای انتخاب شهردار در شورای اسلامی شهر بیرجند تشکیل شد.

به منظور انتخاب شهردار جهت شهرداری بیرجند،  کارگروهی متشکل با افراد صاحب نظر، معتمدین محلی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرائی برای معرفی گزینه و همچنین شاخص های یک شهردار، اهداف، طرح ها و برنامه های پیشنهادی به صورت تخصصی تشکیل شد.

این کارگروه پس از اخذ نظرات و پیشنهادات واصله و در  نظر گرفتن عوامل و شاخص های مؤثر در انتخاب شهردار، گزینه های پیشنهادی خود را  به شورا اعلام و بعد از اعلام نظر نهایی، نتیجه به صحن علنی شورا ارسال خواهد گردید.