نمایندگان شورای شهر در سازمان های شهرداری بیرجند انتخاب شدند

ششمین جلسه ی شورا شنبه 96/6/11 با حضور اعضای شورای شهر برگزار گردید. در این جلسه تعدادی از نامه­ های ارسالی به شورا از جمله نامه ­های ارسالی از کمیته تطبیق مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین نمایندگان شورای شهر در سازمان های شهرداری بیرجند انتخاب شدند.