جلسه ی مشورتی شورای شهر بیرجند با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی استان با موضوع شاخصه ها و معیارهای شهردار منتخب برگزار گردید

چهارشنبه مورخ 96/6/8 جلسه ی شورای شهر ساعت 20:30 با حضور اعضای شورا و اعضای سازمان نظام مهندسی استان به منظور اخذ نظرات کارشناسی منتخبین جامعه ی مهندسین در خصوص شاخص ها و معیارهای شهردار منتخب شهر بیرجند در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید.