به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ روز گذشته شصتمین جلسه کمیسیون بودجه با بررسی نامه های واصله تشکیل شد.