روز شنبه آخرین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند در دوره پنجم با حضور فرماندار بیرجند و جمعی از مسولین برگزار گردید.