روز یکشنبه مورخ 98/5/20 شصت و پنجمین جلسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید .

شصت و پنجمین جلسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا روز یکشنبه مورخ 98/5/20 با حضور اعضای اصلی و مدعو کمیسیون ، معاونت منابع نیروی انسانی، مسئول دایره درآمد و املاک شهرداری و کارشناسان درآمد منطقه 1 و 2 شهرداری بیرجند پیرامون اعتراضات کسبه محترم درخصوص عوارض سالیانه دریافتی محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیرصنفی از سوی شهرداری برگزار و مقرر گردید مصوبات کمیسیون جهت اخذ تصمیم نهایی به جلسه شورا ارجاع گردد.

بررسی تفریغ بودجه سال 97 سازمان های تابعه شهرداری نیز از موضوعاتی بود که در جلسه مذکور کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت .