مهدی عبدالرزاق نژاد

  • لیسانس حوزوی از حوزه علمیه قم

سوابق :

  • سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  • و ...
  • عضو شورای اسلامی شهر بیرجند در دوره چهارم
  • عضو کمیسیون حقوقی و املاک در دوره چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند
  • رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری در دوره چهارم شورای اسلامی شهر بیرجند
  • عضو شورای اسلامی شهر بیرجند