کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی

  1.  حجه الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد (رئیس)
  2.  آقای مهندس عباس سروری (نایب رئیس)
  3.  حجه الاسلام محمدمهدی درخشی (منشی)
  4.  آقای دکتر فرید فروزانفر 
  5.  آقای دکتر علیرضا محمودی راد