کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی

  1.  حجه الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد 
  2.  حجه الاسلام محمدمهدی درخشی 
  3.  آقای دکتر علیرضا محمودی راد 
  4.  آقای دکتر فرید فروزانفر 
  5.  آقای مهندس عباس سروری 
  6.  خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی 
  7.  خانم مهندس ویدا ناصری