کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی

  1.  آقای مهدی عبدالرزاق نژاد (رئیس)
  2.  خانم زهره موهبتی (نایب رئیس)
  3. آقای علیرضا محمودی راد (منشی)