کمیسیون عمران و توسعه پایدار
  1.   آقای مهدی میری (رئیس)
  2.  آقای مرتضی یزدانشناس (نایب رئیس)
  3.  خانم هلال بیرجندی (منشی)

 


دوشنبه 96/6/26 جلسه اعضای کمیسیون عمران شهری شورا با کارشناسان در خصوص موضوعات مطرح شهری