کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار
  1.   آقای دکتر فرید فروزانفر
  2.   آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
  3.  خانم مهندس ویدا ناصری