کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، محیط زیست و سلامت

  1.   آقای رضا حسنی صفت (رئیس)
  2.  آقای مرتضی یزدانشناس (نایب رئیس)
  3. آقای علیرضا محمودی راد (منشی)