کمیسیون حقوقی و نظارت

  1. آقای محمدعلی طاهری(رئیس)
  2.  آقای ابراهیم تقی زاده (نایب رئیس)
  3. خانم زهره موهبتی (منشی)
  4.  آقای رضا حسنی صفت
  5.  آقای مهدی میری