کمیسیون حقوقی و نظارت

  1. آقای دکتر رضا حسنی صفت 
  2.  آقای کتر فرید فروزانفر
  3. حجه الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد