کمیسیون بودجه و امور مالی

  1.  آقای دکتر رضا حسنی صفت  
  2.  آقای مهندس مرتضی یزدان شناس
  3.  آقای مهندس عباس سروری 
  4. حجه الاسلام محمدمهدی درخشی 
  5. خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی