کمیسیون برنامه بودجه و امور مالی

  1.  آقای مرتضی یزدانشناس (رئیس)
  2. حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد (نایب رئیس)
  3. خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی (منشی)