دوره ششم شورای اسلامی شهر بیرجند

  1. آقای دکتر علیرضا محمودی راد (رئیس شورا)
  2. خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی (نایب رئیس شورا)
  3. آقای عباس سروری(منشی)
  4. آقای مهندس مرتضی یزدانشناس (خزانه دار)
  5. آقای دکتر رضا حسنی صفت (عضو)
  6. حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد (عضو)
  7. حجت الاسلام محمدمهدی درخشی (عضو)
  8. آقای دکتر فرید فروزانفر (عضو)
  9. خانم ویدا ناصری (عضو)