دوره سوم شورای اسلامی شهر بیرجند

اولین جلسه شورا: 86/2/9                آخرین جلسه شورا: 92/6/10

 1. آقای دکتر غضنفر فروزانفر (رئیس شورا)  
 2. آقای دکتر رضا زنگوئی(نایب رئیس شورا)
 3. آقای حسن خسروی
 4. آقای مهندس محمدحسن فخار
 5. آقای دکتر حمیدرضا ناصری
 6. آقای عباسعلی نیک
 7. خانم  فاطمه زهراهلال بیرجندی

دوره سوم شورای اسلامی شهر بیرجند

 1. آقای دکتر غضنفر فروزانفر(رئیس شورا)  
 2. آقای دکتر رضا زنگوئی(نایب رئیس شورا)
 3. آقای مهندس محمدحسن فخار
 4. آقای مهندس مهدی میری    (86/9/22)
 5. آقای دکتر حمیدرضا ناصری
 6. آقای عباسعلی نیک
 7. خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی

دوره سوم شورای اسلامی شهر بیرجند

 1. آقای دکتر رضا زنگوئی (رئیس شورا)
 2. آقای مهندس مهدی میری(نایب رئیس شورا)
 3. آقای محمدحسن بشیری زاده  (90/7/20)
 4. آقای مهندس محمدحسن فخار
 5. آقای دکتر حمیدرضا ناصری
 6. آقای عباسعلی نیک
 7. خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی