اولین جلسه کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع انتخابات هئتت رئیسه برگزار گردید.

در راستای اجرای ماده 5 دستور العمل شرح وظایف، ترکیب تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب 85/12/10 پس از انجام رأی گیری بعمل آمده نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- آقای دکتر فرید فروزانفر به عنوان رئیس کمیسیون

2- آقای دکتر رضا حسنی صفت به عنوان نائب رئیس کمیسیون

3- حجه الاسلام و المسلمین مهدی عبدالرزاق نژاد به عنوان منشی کمیسیون