زهره موهبتی

 • لیسانس حقوق قضایی

سوابق :

 • دبیرمدارس آموزش و پرورش شهرستان های زاهدان و بیرجند
 • کارشناس مسئول دانشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند
 • منتخب و عضو اولین دوره شورای شهر بیرجند
 • نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اولین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند
 • منتخب و عضو دومین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند
 • عضو کمیسیونهای فرهنگی و حقوقی دومین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند
 • مشاور استاندار و رئیس دفتر امور بانوان استانداری خراسان جنوبی
 • عضو شوراهای حل اختلاف دادگستری شهر بیرجند
 • عضو شورای اجرایی هلال احمر شهر بیرجند
 • عضو شورای هیئت مدیره هلال احمر استان خراسان جنوبی
 • عضو شورای جذب مشارکت های مردمی بهزیستی استان خراسان جنوبی
 • معاون آموزشی – دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند
 • مدرس دانشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند
 • عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند