اولین همایش ایمنی شهر بیرجندبرگزار شد رضا زنگوئی مجدداً رئیس شورای شهر بیرجند شد