دویست و بیست و یکمین جلسه ی شورا با حضور اعضای شورای شهر بیرجند برگزار شد. دویست و بیستمین جلسه ی فوق العاده شورای شهر در سال 96 برگزار شد.جلسه ی فوق العاده شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا برگزار شددر اولین جلسه ی شورا در سال 96 پرسنل شهرداری با اعضای شورای شهر بیرجند دیدار داشتند.