تجدید میثاق اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با شهدا در اولین روز کاریاولین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند در فرمانداری شهرستان بیرجند برگزار شددویست و بیست و سومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورای شهر و شهردار برگزار شددویست و بیست و دومین جلسه شورا با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد.