رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند : دغدغه شورا، خدمت رسانی به شهروندان استخبرنگاری شغل و حرفه ی سختی است و به دلیل وجود پیچیدگی های بسیار در آن، جزو مشاغل سخت معرفی شده است.استفاده از تجربه شهرهای بزرگ در دستور کار شورا و شهرداری بیرجند

اعضای شورای اسلامی و شهردار بیرجند به منظور استفاده از تجربیات موفق شورای اسلامی و شهرداری مشهد عازم شهر مشهد مقدس شدند. حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و کارکنان شهرداری بیرجند در راهپیمایی روز قدس