کارگروه مشورتی برای انتخاب شهردار در شورای اسلامی شهر بیرجند تشکیل شد.نمایندگان شورای شهر در سازمان های شهرداری بیرجند انتخاب شدندجلسه ی مشورتی شورای شهر بیرجند با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی استان با موضوع شاخصه ها و معیارهای شهردار منتخب برگزار گردیدبرگزاری جلسه غیر علنی شورای شهر به منظور تعیین شهردار با حضور اکثریت اعضا