جلسه شماره 1 مورخ : 1400/05/14

 • در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و به موجب دعوتنامه شماره 5683/3/3521 مورخ 9/5/1400 فرمانداری محترم شهرستان بیرجند اولین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند به ریاست سنی آقای مهندس مرتضی یزدان شناس در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 14/5/1400 در محل فرمانداری شهرستان بیرجند تشکیل و برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورا اخذ رأی بعمل آمد. نهایتاً منتخبین شورا از بین خود آقای علیرضا محمودی راد را به عنوان رئیس، خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی را به عنوان نائب رئیس، آقای عباس سروری را به عنوان منشی و آقای مرتضی یزدان شناس را به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر بیرجند با رأی مخفی و اکثریت مطلق به مدت یک سال انتخاب و مقرر گردید یک نسخه از آن به منظور صدور کارت عضویت اعضای شورا به فرمانداری تحویل گردد. 

جلسه شماره 2 مورخ : 1400/05/16

 • انتخاب آقای مهندس علی عدل به معاونت عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند به عنوان سرپرست شهرداری بیرجند.
 • تهیه کارت هدیه دو میلیون ریالی جهت اهداء به خبرنگاران .
 • تعیین سخنگوی شورا و تعیین روز برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورا.

جلسه شماره 3 مورخ : 1400/05/18

 • تعیین اعضای کمیسیون های پنج گانه شورا.
 • تعیین نمایندگان شورا در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی – کمیسیون کفالت نظام وظیفه و کمیسیون های شهرداری.
 • تعیین نمایندگان شورا جهت عضویت در سازمان های تابعه شهرداری.
 • تعیین نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون های ماده صد شهرداری.
 • تعیین نمایندگان شورا جهت عضویت در شورای اسلامی شهرستان بیرجند.

جلسه شماره 4 مورخ : 1400/05/20 

 • موافقت با 50% تخفیفات بازآفرینی شهری جهت ملک خانم سعیده صائبی و سایر املاک مشابه واقع در بافت فرسوده با رعایت حفظ کاربری.

جلسه شماره 5 مورخ : 1400/06/01 

 • اصلاح مصوبه بند 4 مستخرجه از صورتجلسه شماره 3 مورخ 1400/05/18 (موضوع تعیین نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری)