جلسه شماره 191 مورخ : 99/06/01

  • تعیین هیئت رئیسه شورا ، سال چهارم دوره پنجم شورا
  • تعیین و تصویب نرخ کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1399

جلسه شماره 192 مورخ : 99/06/03

  • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای اسماعیل کاظمی در خصوص تملک ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 50 اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری 13 و 15- طرح توسعه پارکینگ
  • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای محمدرضا بابائی¬راد مالک پلاک ثبتی 406 فرعی از 339 فرعی از 345 اصلی بخش دو بیرجند در خصوص تملک مساحت 476 مترمربع قسمتی از پلاک ثبتی مذکور واقع در بلوار خلیج فارس با کاربری کارگاهی- مسیر طرح تعریض

جلسه شماره 193 مورخ : 99/06/17

  • موافقت با تمدید قرارداد شرکت پیمان گستر شهر آرای خاوران (خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات شهرداری) به مدت 6 ماه دیگر
  • موافقت با تمدید قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت گازار لودر تبریز با موضوع خرید یک دستگاه بیل بکهو به مدت 45 روز دیگر
  • موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت بکارگیری پیمانکار به منظور تفکیک نیروهای شرکتی موجود در قالب قرارداد خدمات اداری و پشتیبانی
  • موافقت با قرارداد فیمابین شهرداری و مؤسسه مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند جهت انجام امور غربالگری، واکسیناسیون، عقیم سازی و ...