جلسه شماره 191 مورخ : 99/06/01

 • تعیین هیئت رئیسه شورا ، سال چهارم دوره پنجم شورا
 • تعیین و تصویب نرخ کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1399

جلسه شماره 192 مورخ : 99/06/03

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای اسماعیل کاظمی در خصوص تملک ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 50 اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری 13 و 15- طرح توسعه پارکینگ
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای محمدرضا بابائی¬راد مالک پلاک ثبتی 406 فرعی از 339 فرعی از 345 اصلی بخش دو بیرجند در خصوص تملک مساحت 476 مترمربع قسمتی از پلاک ثبتی مذکور واقع در بلوار خلیج فارس با کاربری کارگاهی- مسیر طرح تعریض

جلسه شماره 193 مورخ : 99/06/17

 • موافقت با تمدید قرارداد شرکت پیمان گستر شهر آرای خاوران (خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات شهرداری) به مدت 6 ماه دیگر
 • موافقت با تمدید قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت گازار لودر تبریز با موضوع خرید یک دستگاه بیل بکهو به مدت 45 روز دیگر
 • موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت بکارگیری پیمانکار به منظور تفکیک نیروهای شرکتی موجود در قالب قرارداد خدمات اداری و پشتیبانی
 • موافقت با قرارداد فیمابین شهرداری و مؤسسه مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند جهت انجام امور غربالگری، واکسیناسیون، عقیم سازی و ...

جلسه شماره 194 مورخ : 99/06/22

 • موافقت با تمدید مهلت پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی صنوف آلاینده تا پایان مهر ماه 1399
 • موافقت با برگزاری فراخوان طراحی المان و میدان شهید سردار سلیمانی

جلسه شماره 195 مورخ : 99/06/29

 • پرداخت مبلغ دو میلیون ریال (2/000/000 ریال) بن غیر نقدی به پرسنل سازمان آتش نشانی به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش-نشان

جلسه شماره 196 مورخ : 99/07/07

 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه نوبت دوم خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات صوت حرفه ای، نور تخصصی، کابل و ملزومات مربوط به سالن همایش فرهنگسرای شهرداری 

جلسه شماره 197 مورخ : 99/07/07

 • موافقت با قرارداد فروش میزان مساحت 38/06 مترمربع زمین متعلق به شهرداری با کاربری مسکونی واقع در انتهای ظفر 4 به آقای قاسم علی رخشانی برابر کارشناسی صورت پذیرفته
 • موافقت با صورتجلسه توافق فیمابین آقای عباس مزروعی و شهرداری بیرجند در خصوص افراز سهم مشاعی مشارالیه به مساحت 286/35 سهم از 5514 سهم عرصه از پلاک 202 فرعی از 2 اصلی بخش دو بیرجند

جلسه شماره 198 مورخ : 99/07/14

 • انتخاب شرکت آگاهان تراز توس به عنوان حسابرس سال 99 شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری

جلسه شماره 199 مورخ : 99/07/19

 • موافقت با انتصاب آقای علی خسروی به عنوان مسئول امور مالی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری
 • موافقت با واگذاری میزان مساحت 21/70 مترمربع زمین متعلق به شهرداری (راه عام متروکه) واقع در خیابان پیروزی 15 به آقای سیدمحمد خداپرست
 • موافقت با بخشودگی هزینه های مربوط به پروانه توسعه بنا مرکز جامع درمان بیماری های خاص مشروط به تأمین پارکینگ های موردنیاز
 • تصویب تفریغ بودجه سال 98 شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری
 • ضرورت اجرای طرح تملک 18 قطعه زمین تجاری واقع در حاشیه بلوار شهید صیاد شیرازی (جنب فرهنگسرا)
 • افزایش مهلت زمانی 4 ماهه به 6 ماه جهت محاسبه هزینه های پروانه ساختمانی به نرخ روز از آندسته از مالکینی که نتوانند پس از ابلاغ تعرفه های جدید مندرج در دفترچه عوارض پروانه دریافت نمایند

جلسه شماره 200 مورخ : 99/07/28

 • تصویب گزارش تجمیعی درآمد و هزینه شش ماهه اول سال جاری شهرداری بیرجند، مناطق دوگانه و سازمانهای وابسته
 • تصویب تعرفه صدور مجوز فعالیت در بخش تفکیک و بازیافت زباله از مبداء برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • موافقت با محاسبه و دریافت عوارض ملک مسکونی متعلق به آقای هادی کارگر برابر تعرفه سال 98
 • موافقت با بخشودگی اجاره بهای معوق سال 96 خانم لبیب مستأجر شهرداری (کیوسک مطبوعاتی ابتدای مدرس)
 • موافقت با بخشودگی اجاره بهای 8 ماهه معوق خانم خسروی مستأجر مغازه شهرداری در چهارشنبه بازار- خیابان بهشتی

جلسه شماره 201مورخ : 99/08/05

 • موافقت با واگذاری میزان مساحت 10/5 مترمربع زمین متلق به شهرداری با کاربری مسکونی واقع در خیابان معلم 13 به اقای محمدحسین انجیری مالک پلاک ثبتی 31 فرعی از 50 اصلی بخش دو بیرجند
 • عدم موافقت اعضای شورا با افزایش محدوده خدماتی شهر بیرجند