جلسه شماره 139 مورخ : 98/07/06

  • - تعيين هيئت رئيسه سال سوم دوره پنجم شورا
  • موافقت با درخواست شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری مبنی بر خرید یکدستگاه وانت پیکان اسقاطی از شهرداری برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری
  • موافقت با واگذاری و اهدای المان نوروزی ساخته شده سال 98 شهرداری به دانشگاه بیرجند
  • انعقاد قرارداد شهرداری با سازمان نظام مهندسی استان جهت استفاده از خدمات کارشناسان عمران آن مجموعه به منظور نظارت بر پروژه¬های عمرانی شهرداری